Kindlustushüvitis

Lepingu sõlmimisel mõelge hoolega, kui suure kindlustussumma valite – sellest sõltub Teie materiaalne kindlustatus vähihaiguse diagnoosi saamisel.

Kindlustushüvitis makstakse esimesel võimalusel pärast kõikide vajalike dokumentide saamist kindlustatud isiku arveldusarvele. Kui kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm õnnetusjuhtumi tagajärjel, makstakse hüvitis lepingus näidatud soodustatud isiku arveldusarvele.

Kindlustushüvitiste suurused:
- invasiivse kasvaja diagnoosi korral – 100% vähihaiguste kindlustussummast olenemata sellest, kas haigestus kindlustatud isik või tema alaealine laps.
- preinvasiivse kasvaja diagnoosi korral - 10% vähihaiguste kindlustussummast kindlustatud isiku haigestumisel. Lastele antud kindlustuskaitse ei laiene.
- kindlustustatud isiku surma korral õnnetusjuhtumi tagajärjel – 1000 eurot.

Juhul kui kindlustushüvitis makstakse välja lapse haigestumise korral, kehtib vähihaiguste kindlustuskaitse edasi kindlustatud isikule ja tema teistele alaealistele lastele. Samuti kehtib leping edasi, kui kindlustatud isikul diagnoositakse preinvasiivne kasvaja. 

Kindlustushüvitist ei maksta kui:
- diagnoositud haigus ei vasta kindlustustingimustes kirjeldatule
- diagnoos on saadud ooteajal (180 päeva jooksul kindlustuslepingu jõustumisest)
- kindlustatud isiku surma põhjuseks ei olnud õnnetusjuhtum
Täpsem loetelu on välja toodud kindlustustingimustes.

 

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >