Tooteinfo

Vähihaiguste kindlustus OncoDrop on üks Compensa Elukindlustuse pakutavaid kindlustustooteid.

Tegemist on unikaalse kindlustuslepinguga, mis sisaldab võimalust saada:
- kindlustushüvitist vähihaiguse diagnoosi saamisel,
- tasuta teisest arstlikku arvamust maailma tipptasemel meditsiinikeskustest ning
- kindlustushüvitist kindlustusvõtja õnnetusjuhtumist tingitud surma korral.

Pahaloomulise kasvaja näol on tegemist ühe raskema haigusega, mis põhjustab ligi kolmandiku kõikidest surmajuhtumitest Eestis.

Vähihaiguse ravi on seda tulemuslikum, mida kiiremini kasvaja avastatakse ja leitakse parim raviskeem. Kindlustushüvitise toel saate endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Haigekassa ei rahasta. Samuti on see abiks elamis- ja muude kulude katmisel, kui Teil tuleb töölt pikalt eemal viibida.

Raske diagnoosi saamisel on abiks teadmine, et saate endale võimaldada parimat ravi. Pakume Teile võimalust saada tasuta teisese arstliku arvamuse diagnoositud haiguse kohta maailmatasemel onkoloogidelt. Nii saate kindlustunde, et olete õigel teel.

Vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja diagnoosi osas) laieneb automaatselt ka
kindlustatud isiku alaealistele lastele.

 

 

Lepingu saavad endale vormistada inimesed,

 • kes on Eesti residendid,
 • kellel ei ole enne lepingu sõlmimist diagnoositud ega kahtlustatud pahaloomulist kasvajat,
 • vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Vähihaiguste kindlustuskaitse jõustub pärast ooteaja (180 päeva) möödumist lepingu sõlmimisest.

Teisese arstliku arvamuse küsimise võimalus tekib kindlustusmakse tasumisele järgneval päeval.

Õnnetusjuhtumi surmakaitse jõustub kindlustusmakse laekumisele järgneval päeval.

Kindlustusleping kehtib kuni

 • poliisile märgitud kehtivusaja lõpuni või
 • kindlustusvõtja surmani või
 • lepingu ülesütlemiseni kindlustusvõtja poolt.

Kindlustusleping lõpeb ka siis, kui kindlustusmakse on hoolimata Compensa Elukindlustuse meeldetuletusest jäänud tasumata.

Vähihaiguste kindlustuskaitse lõppeb kui kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku invasiivse kasvaja tõttu.

Kui kindlustushüvitis makstakse välja alaealise lapse haigestumise tõttu, kehtib leping ja kindlustuskaitse kindlustatud isikule ja  teistele alaealistele lastele edasi. Samuti kehtib leping edasi, kui hüvitis on eelnevalt välja makstud preinvasiivse kasvaja tõttu.

Kindlustusleping sõlmitakse viieks aastaks ja kindlustusmakse selle aja jooksul ei muutu. Pärast viie aasta möödumist on Teil võimalik sõlmida jätkuleping, millele ooteaega ei rakendata.

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. Maailmatasemel onkoloogid annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja selle ravi võimaluste kohta.

Kindlustatud isiku soovil saadetakse haiguslugu ja uuringute vastused läbivaatamisele keskusesse, kus on konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid. Kui keskus on saanud vajalikud meditsiinilised dokumendid, saate paari nädala pärast põhjaliku ülevaate, milles arstid on määranud diagnoosi ning raviplaani.

Kogu infovahetus toimub kas eesti, vene või inglise keeles.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Eestis saavad seda eksklusiivset teenust tasuta kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kliendid.

Teenuse kohta saate lähemalt lugeda siit.

Lepingu sõlmimisel mõelge hoolega, kui suure kindlustussumma valite – sellest sõltub Teie materiaalne kindlustatus vähihaiguse diagnoosi saamisel.

Kindlustushüvitis makstakse esimesel võimalusel pärast kõikide vajalike dokumentide saamist kindlustatud isiku arveldusarvele. Kui kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm õnnetusjuhtumi tagajärjel, makstakse hüvitis lepingus näidatud soodustatud isiku arveldusarvele.

Kindlustushüvitiste suurused:
- invasiivse kasvaja diagnoosi korral – 100% vähihaiguste kindlustussummast olenemata sellest, kas haigestus kindlustatud isik või tema alaealine laps.
- preinvasiivse kasvaja diagnoosi korral - 10% vähihaiguste kindlustussummast kindlustatud isiku haigestumisel. Lastele antud kindlustuskaitse ei laiene.
- kindlustustatud isiku surma korral õnnetusjuhtumi tagajärjel – 1000 eurot.

Juhul kui kindlustushüvitis makstakse välja lapse haigestumise korral, kehtib vähihaiguste kindlustuskaitse edasi kindlustatud isikule ja tema teistele alaealistele lastele. Samuti kehtib leping edasi, kui kindlustatud isikul diagnoositakse preinvasiivne kasvaja. 

Kindlustushüvitist ei maksta kui:
- diagnoositud haigus ei vasta kindlustustingimustes kirjeldatule
- diagnoos on saadud ooteajal (180 päeva jooksul kindlustuslepingu jõustumisest)
- kindlustatud isiku surma põhjuseks ei olnud õnnetusjuhtum
Täpsem loetelu on välja toodud kindlustustingimustes.

 

Kindlustuslepingu saab lõpetada, teatades sellest Compensa Elukindlustusele kirjalikult. Kui seda teha 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, tagastatakse kindlustusvõtjale tasutud kindlustusmakse.

Kindlustusleping lõppeb, kui kindlustusmakseid ei ole tasutud.

Kindlustuslepingu sõlmimisel lähtume meile antud teabest, eelkõige terviseküsimustele antud vastustest. Seetõttu palume lugeda küsimusi hoolikalt ja vastata neile ausalt ja vastutustundlikult.

Tõele mittevastavate vastuste andmine terviseküsimustele võib kaasa tuua keeldumise kindlustushüvitise maksmisest.

 

Kindlustuse eesmärk?

Pahaloomulise kasvaja näol on tegemist ühe raskema haigusega, mis põhjustab ligi kolmandiku kõikidest surmajuhtumitest Eestis.

Vähihaiguse ravi on seda tulemuslikum, mida kiiremini kasvaja avastatakse ja leitakse parim raviskeem. Kindlustushüvitise toel saate endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Haigekassa ei rahasta. Samuti on see abiks elamis- ja muude kulude katmisel, kui Teil tuleb töölt pikalt eemal viibida.

Raske diagnoosi saamisel on abiks teadmine, et saate endale võimaldada parimat ravi. Pakume Teile võimalust saada tasuta teisese arstliku arvamuse diagnoositud haiguse kohta maailmatasemel onkoloogidelt. Nii saate kindlustunde, et olete õigel teel.

Vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja diagnoosi osas) laieneb automaatselt ka
kindlustatud isiku alaealistele lastele.

 

 

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?

Lepingu saavad endale vormistada inimesed,

 • kes on Eesti residendid,
 • kellel ei ole enne lepingu sõlmimist diagnoositud ega kahtlustatud pahaloomulist kasvajat,
 • vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Vähihaiguste kindlustuskaitse jõustub pärast ooteaja (180 päeva) möödumist lepingu sõlmimisest.

Teisese arstliku arvamuse küsimise võimalus tekib kindlustusmakse tasumisele järgneval päeval.

Õnnetusjuhtumi surmakaitse jõustub kindlustusmakse laekumisele järgneval päeval.

Kindlustusleping kehtib kuni

 • poliisile märgitud kehtivusaja lõpuni või
 • kindlustusvõtja surmani või
 • lepingu ülesütlemiseni kindlustusvõtja poolt.

Kindlustusleping lõpeb ka siis, kui kindlustusmakse on hoolimata Compensa Elukindlustuse meeldetuletusest jäänud tasumata.

Vähihaiguste kindlustuskaitse lõppeb kui kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku invasiivse kasvaja tõttu.

Kui kindlustushüvitis makstakse välja alaealise lapse haigestumise tõttu, kehtib leping ja kindlustuskaitse kindlustatud isikule ja  teistele alaealistele lastele edasi. Samuti kehtib leping edasi, kui hüvitis on eelnevalt välja makstud preinvasiivse kasvaja tõttu.

Kindlustusleping sõlmitakse viieks aastaks ja kindlustusmakse selle aja jooksul ei muutu. Pärast viie aasta möödumist on Teil võimalik sõlmida jätkuleping, millele ooteaega ei rakendata.

Teisene arstlik arvamus

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. Maailmatasemel onkoloogid annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja selle ravi võimaluste kohta.

Kindlustatud isiku soovil saadetakse haiguslugu ja uuringute vastused läbivaatamisele keskusesse, kus on konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid. Kui keskus on saanud vajalikud meditsiinilised dokumendid, saate paari nädala pärast põhjaliku ülevaate, milles arstid on määranud diagnoosi ning raviplaani.

Kogu infovahetus toimub kas eesti, vene või inglise keeles.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Eestis saavad seda eksklusiivset teenust tasuta kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kliendid.

Teenuse kohta saate lähemalt lugeda siit.

Kindlustushüvitis

Lepingu sõlmimisel mõelge hoolega, kui suure kindlustussumma valite – sellest sõltub Teie materiaalne kindlustatus vähihaiguse diagnoosi saamisel.

Kindlustushüvitis makstakse esimesel võimalusel pärast kõikide vajalike dokumentide saamist kindlustatud isiku arveldusarvele. Kui kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm õnnetusjuhtumi tagajärjel, makstakse hüvitis lepingus näidatud soodustatud isiku arveldusarvele.

Kindlustushüvitiste suurused:
- invasiivse kasvaja diagnoosi korral – 100% vähihaiguste kindlustussummast olenemata sellest, kas haigestus kindlustatud isik või tema alaealine laps.
- preinvasiivse kasvaja diagnoosi korral - 10% vähihaiguste kindlustussummast kindlustatud isiku haigestumisel. Lastele antud kindlustuskaitse ei laiene.
- kindlustustatud isiku surma korral õnnetusjuhtumi tagajärjel – 1000 eurot.

Juhul kui kindlustushüvitis makstakse välja lapse haigestumise korral, kehtib vähihaiguste kindlustuskaitse edasi kindlustatud isikule ja tema teistele alaealistele lastele. Samuti kehtib leping edasi, kui kindlustatud isikul diagnoositakse preinvasiivne kasvaja. 

Kindlustushüvitist ei maksta kui:
- diagnoositud haigus ei vasta kindlustustingimustes kirjeldatule
- diagnoos on saadud ooteajal (180 päeva jooksul kindlustuslepingu jõustumisest)
- kindlustatud isiku surma põhjuseks ei olnud õnnetusjuhtum
Täpsem loetelu on välja toodud kindlustustingimustes.

 

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?

Kindlustuslepingu saab lõpetada, teatades sellest Compensa Elukindlustusele kirjalikult. Kui seda teha 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, tagastatakse kindlustusvõtjale tasutud kindlustusmakse.

Kindlustusleping lõppeb, kui kindlustusmakseid ei ole tasutud.

Oluline teave lepingu sõlmimisel

Kindlustuslepingu sõlmimisel lähtume meile antud teabest, eelkõige terviseküsimustele antud vastustest. Seetõttu palume lugeda küsimusi hoolikalt ja vastata neile ausalt ja vastutustundlikult.

Tõele mittevastavate vastuste andmine terviseküsimustele võib kaasa tuua keeldumise kindlustushüvitise maksmisest.